Codeco.mdc@gmail.com
+84(24) 37550428

Lĩnh vực hoạt động

Công ty CODECO hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Đăng ký lần đầu…

Khảo sát địa hình

Khảo sát địa hình là hoạt động nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên trên mặt đất tại địa điểm dự kiến xây dựng công trình phục vụ cho…

Thiết kế, thi công công trình

Thiết kế và thi công công trình là một trong những hạng mục quan trọng nhất của bất kỳ dạng công trình nào. Công ty…