Codeco.mdc@gmail.com
+84(24) 37550428

Giáo dục nghề nghiệp

Công ty CODECO đã được cấp phép đào tại các chứng chỉ chuyên môn như: Chứng chỉ thí nghiệm trong phòng và ngoài trời, chứng…