Codeco.mdc@gmail.com
+84(24) 37550428

ĐỊNH HƯỚNG LAS XD – 928

Để phù hợp với tình hình mới của Nhà trường, Công ty CODECO đã định hướng phát triển cho Phòng thí nghiệm giai đoạn 2015…