Codeco.mdc@gmail.com
+84(24) 37550428

Đánh giá tác động môi trường

Công ty chúng tôi có kinh nghiệm lâu năm trong công tác quan trắc, phân tích, đánh giá tác động môi trường. Từ đó, làm cơ sở để tư vấn cho các đơn vị, cơ quan nhà nước có giải pháp khắc phục, bảo vệ môi trường trước tác động của các hoạt động xây dựng, khai thác…

 

Leave a Reply