Codeco.mdc@gmail.com
+84(24) 37550428

Giám sát xây dựng các dạng công trình

Giám sát xây dựng là một trong những lĩnh vực hoạt động chính của CODECO. Công tác giám sát được chúng tôi thực hiện trong mọi hoạt động xây dựng bao gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng và các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình.

Leave a Reply