Codeco.mdc@gmail.com
+84(24) 37550428

Hoạt động đo đạc bản đồ

Công ty TNHH Tư vấn, Triển khai công nghệ và Xây dựng Mỏ – Địa chất đã thực hiện nhiều công trình trong lĩnh vực đo đạc bản đồ như khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đo đạc và bản đồ; Kiểm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 và 1:5000; Đo vẽ thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ; Đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính các cấp; Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ.

Leave a Reply