Codeco.mdc@gmail.com
+84(24) 37550428

Thăm dò, khai thác khoáng sản

Thăm dò và khai thác khoáng sản cũng là một lĩnh vực chuyên sâu mà Công ty có thế mạnh. Công ty chúng tôi đã và đang tiến hành thăm dò nhiều mỏ khoáng sản ở nhiều tỉnh trong cả nước. Ngoài ra chúng tôi còn kết hợp với các đơn vị trong và ngoài nước trong công tác tư vấn, lập đề án thăm dò và đề xuất các giải pháp khai thác khoáng sản.

Leave a Reply