Codeco.mdc@gmail.com
+84(24) 37550428

Thiết kế công trình cấp thoát nước

Thiết kế công trình cấp thoát nước là một lĩnh vực hoạt động quan trọng của công ty CODECO. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tìm kiếm thăm dò, đánh giá trữ lượng, bảo vệ và khai thác sử dụng tài nguyên nước.

Leave a Reply