Codeco.mdc@gmail.com
+84(24) 37550428

Định hướng LAS XD – 928

Để phù hợp với tình hình mới của Nhà trường, Công ty CODECO đã định hướng phát triển cho Phòng thí nghiệm giai đoạn 2015 – 2020 như sau:

Duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị thí nghiệm. Đầu tư thêm các trang thiết bị cho mô đun thí nghiệm vật liệu xây dựng, bằng nguồn kinh phí của Nhà trường và các nguồn khác. Duy trì và phát triển dấu LAS – XD 928 đáp ứng các yêu cầu mới trong lĩnh vực Địa kỹ thuật.

Thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo được Nhà trường giao. Phát triển lĩnh vực thí nghiệm phục vụ các đề tài nghiên cứu khoa học và sản xuất cho các đơn vị trong và ngoài trường. Mở các lớp đào tạo chứng chỉ ngắn hạn phấn đấu có nguồn thu từ hoạt động của Phòng.

Chủ động phối hợp với các Bộ môn, Phòng thí nghiệm khác trong Trường trong việc đề xuất, thực hiện các đề tài, chương trình nghiên cứu có tính liên ngành. Duy trì và thiết lập các mối quan hệ hợp tác với các Trường, Viện nghiên cứu, cơ quan sản xuất trong và ngoài nước.

Leave a Reply