Thành tích của công ty

MỘT SỐ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÔNG TY

Bằng khen của cục thuế Hà Nội năm 2003 theo Quyết định số 1150/QĐ-UB

2. Giấy khen của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 820/QĐ- TNMT ngày 11/12/2009

Bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo năm 2011 theo Quyết định số 3270/QĐ-BGDĐT

Giấy khen của trường Đại học Mỏ-địa chất theo Quyết định số 75/QĐ-ĐHMĐC năm 2011