Codeco.mdc@gmail.com
+84(24) 37550428

Khảo sát địa hình

Khảo sát địa hình là hoạt động nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên trên mặt đất tại địa điểm dự kiến xây dựng…